Privacy Policy

1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Υπεύθυνος φορέας για τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών  σας δεδομένων σύμφωνα με την έννοια του Κυπριακού δικαίου και της ευρωπαϊκής  νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα  είναι ο: Sigma Live ltd

Άντη Χατζηκωστή & Λ. Αρχαγγέλου 31, Στρόβολος, Τ.Θ. 21836, 2057.
Τηλέφωνο: +35722580580 email: [email protected]

Αναρτούμε την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για να σας ενημερώσουμε σχετικά με τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση (στο εξής αναφερομένων όλων ως «χρήση») των προσωπικών σας δεδομένων.

Η πολιτική μας συνάδει με τις διατάξεις  του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και την  εκάστοτε ισχύουσα εσωτερική νομοθεσία.

Σεβόμαστε εσάς και συνεπώς σεβόμαστε και τηρούμε τις  Αρχές που έχει εισάγει ο νέος  Κανονισμός  (ΕΕ) 2016/679 για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα  και συγκεκριμένα δεσμευόμαστε ότι:

 • κάθε επεξεργασία  εκ μέρους μας θα γίνεται με νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια.
 • τα δεδομένα σας θα συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν θα  υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς (η περαιτέρω επεξεργασία για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον ή σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς δεν θεωρείται ασύμβατη με τους αρχικούς σκοπούς ).
 • θα  τηρούμε όσα δεδομένα είναι απολύτως αναγκαία για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο μας τα κοινοποιείτε.
 • θα λαμβάνουμε όλα τα εύλογα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι ανακριβή ή αχρείαστα σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας .
 • θα διατηρούμε τα δεδομένα σας υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση σας  μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων σας.
 • θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια τους, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων  που έχουμε ήδη εισάγει στον τρόπο λειτουργίας μας.
 • Θα γνωστοποιούμε στα φυσικά πρόσωπα την ύπαρξη κινδύνων, κανόνων, εγγυήσεων και δικαιωμάτων σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και πώς να ασκούν τα δικαιώματα τους σε σχέση με την επεξεργασία αυτή.

2. ΣΥΛΛΟΓΗ, ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο  θεωρείται προσωπικό δεδομένο. Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί. Προσωπικό δεδομένο είναι το όνομά σας, το τηλέφωνο σας η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή η ταχυδρομική σας διεύθυνση κ.α.  

H Sigma Live ltd (στο εξής «Sigmalive») θα συλλέξει, θα αποθηκεύσει και θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα, μόνο εάν τα έχετε παράσχει εσείς με ρητή συγκατάθεση αναφορικά με τη χρήση τους και για συγκεκριμένο σκοπό. Η συγκατάθεση σας οποιαδήποτε στιγμή υπόκειται σε ανάκληση από εσάς. Για τον σκοπό αυτό, στείλτε μας την ανάκληση της συγκατάθεσής σας μέσω email στο [email protected]

Τα Προσωπικά Δεδομένα των χρηστών του Sigma Live Ltd από όλες τις ιστοσελίδες ή τις συνδεδεμένες εφαρμογές δύναται να χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα ή στις συνδεδεμένες εφαρμογές.

 • Εξατομίκευση περιεχομένου και υπηρεσιών με στόχο τη βέλτιστη εμπειρία του χρήστη από τις διαδικτυακές υπηρεσίες που προσφέρουμε
 • Παροχή στατιστικών στοιχείων σε τρίτους κατά τρόπο που δεν θα δύνανται να ταυτοποιήσουν το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων
 • Δυνατότητα διαχείρισης της ιστοσελίδας κατά τρόπο που θα επιτρέπει την κάθε μορφή επικοινωνίας
 • Διαχείριση των συνδεδεμένων με την ιστοσελίδα εφαρμογών
 • Αποστολή ενημερώσεων, ειδοποιήσεων και προωθητικών ενεργειών κατόπιν προηγούμενης σχετικής συναίνεσης των χρηστών που θα πληροί το πλαίσιο εφαρμογής του GDPR και θα δίνει τη δυνατότητα να ανακληθεί οποτεδήποτε, ελεύθερα.

Η εγγραφή των χρηστών των διαδικτυακών τόπων της εταιρείας Sigma Live Ltd στα Newsletters, και δίνοντας τη ρητή τους συγκατάθεση, συνεπάγεται τη λήψη ενημέρωσης που θα τους παρέχουμε τόσο για την επίκαιρη ειδησεογραφία όσο και για τυχόν διαγωνισμούς ή/και δώρα συνεπεία συμμετοχής σε αυτούς.

Το Sigmalive δεν κοινοποιεί/διαβιβάζει τα δεδομένα σας σε τρίτες εταιρείες ούτε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης τρίτου ή σε υπηρεσία web όπως το Facebook ή το Twitter χωρίς τη συγκατάθεση σας.

Τέτοια διαβίβαση σε τρίτους  διενεργείται από εμάς μόνον εάν εξυπηρετεί στην εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο μας έχετε κοινοποιήσει τα δεδομένα σας  και τέτοια διαβίβαση θα περιορίζεται μόνο προς εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε ή που λειτουργούν  αποκλειστικά για λογαριασμό μας και θα επιτελείται με  φειδώ και δεδομένου ότι οι εταιρείες αυτές προβαίνουν στην επεξεργασία  των  προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τα δικά μας υψηλά πρότυπα και τις εκάστοτε ισχύουσες  νομοθετικές ρυθμίσεις  για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η εταιρεία Sigma Live Ltd ως υπεύθυνος επεξεργασίας συμμορφώνεται απόλυτα με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδιαίτερα με τον Γενικό Κανονισμό των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Τηρεί εχεμύθεια για τα προσωπικά δεδομένα που της γνωστοποιείτε, λαμβάνει όλα τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, όπως ασφαλές λογισμικό, φυσική προστασία, ανωνυμοποίηση και κρυπτογράφηση, Επίσης, τα συστήματα μας διασφαλίζουν ότι η εταιρεία είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις με βάση τον Γενικό Κανονισμό για τη προστασία των δεδομένων (GDPR) και θα σας ενημερώσει αν είναι δυνατόν εντός 72 ωρών από τη στιγμή που αποκτά γνώση, για κάθε περιστατικό παραβίασης των προσωπικών σας δεδομένων.

Η εταιρεία Sigma Live Ltd σε καμία περίπτωση και για οποιονδήποτε λόγο δεν θα προβεί σε ανακοίνωση ή γνωστοποίηση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών των διαδικτυακών της τόπων παρά μόνο εάν έχει την ελεύθερη και ρητή συγκατάθεση αυτών για να το πράξει ή εάν υποχρεωθεί  προκειμένου να απαντήσει σε αιτήματα δικαστηρίων, δικαστικών αρχών, κυβερνητικών ή αρχών επιβολής του νόμου είτε όπου  απαιτείται  ώστε να συμμορφωνόμαστε με την ισχύουσα νομοθεσία  και  τις δικαστικές αποφάσεις.

3. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

To Sigmalive θα τηρήσει στο αρχείο του τα προσωπικά σας δεδομένα μέχρις ότου εκπληρωθεί ο σκοπός για τον όποιο τα έχετε παράσχει και σε συμμόρφωση πάντοτε με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις. Με την εκπλήρωση του εν λόγω σκοπού υποχρεούται να τα διαγράψει.

Αν μας έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για επαναλαμβανόμενες διαδικασίες  και σκοπούς (π.χ. η εγγραφή στο Newsletter), θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα μέχρις ότου ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δε δύναται να έχει αναδρομική ισχύ παρά μόνον για το  άμεσο μέλλον.

4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ

Οι ιστοσελίδες  μας δεν απευθύνονται σε παιδιά κάτω των 13 ετών. Η πολιτική μας είναι να μην συλλέγουμε ποτέ ούτε να τηρούμε εν γνώσει μας δεδομένα σχετικά με οποιοδήποτε ανήλικο κάτω των 13 ετών. Εάν το παιδί είναι ηλικίας κάτω των 16 ετών, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι σύννομη μόνο εάν και στον βαθμό που η εν λόγω συγκατάθεση παρέχεται ή εγκρίνεται από το πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού.

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

Η εταιρεία Sigma Live Ltd λειτουργώντας σε πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και εναρμονιζόμενη με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων σας δίνει τη δυνατότητα να ασκήσετε τα πιο κάτω δικαιώματα:

 • Δικαίωμα στην ενημέρωση. Η εταιρεία Sigma Live Ltd πραγματοποιεί όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, τόσο κατά τη συλλογή όσο και σε κάθε στάδιο της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, ώστε ο χρήστης να έχει τη δυνατότητα άσκησης όλων των νόμιμων δικαιωμάτων του όπως περιγράφονται από την παρούσα.
 • Δικαίωμα στην πρόσβαση των Προσωπικών σας Δεδομένων. Διατηρείτε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν και πως επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για το σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των δεδομένων που τηρούμε καθώς και σε ποιους τρίτους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, καθώς και όλα τα λοιπά δικαιώματα όπως διόρθωση, διαγραφή δεδομένων, περιορισμού στην επεξεργασία και υποβολή καταγγελίας στο Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για την πρόσβαση στα δεδομένα σας είναι απαραίτητη η προσκόμιση δελτίου  ταυτότητας.
 • Δικαίωμα στην επικαιροποίηση ή διόρθωση των δεδομένων. Μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση για τη διόρθωση των δεδομένων εάν διαπιστώσετε ότι είναι λανθασμένα (π.χ. αλλαγή ονόματος)
 • Δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία. Μπορείτε εάν επιθυμείτε να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας εφαρμόζοντας όλες τις οδηγίες που παρέχονται στην παρούσα.
 • Δικαίωμα φορητότητας. Μπορείτε να ζητήσετε και να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα δεδομένα που μας έχετε δώσει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Για την παροχή ή διαβίβαση των οποιονδήποτε δεδομένων είναι απαραίτητη η προσκόμιση δελτίου  ταυτότητας.
 • Δικαίωμα στη διαγραφή/λήθη. Μπορείτε να ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας εάν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους σκοπούς επεξεργασίας για τους οποίους είχαν συλλεχθεί ή εάν επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας σε περίπτωση που προηγουμένως την έχετε υποβάλει.

Οι χρήστες των ιστοσελίδων της εταιρείας Sigma Live Ltd μπορούν να ασκήσουν ελεύθερα όλα τα δικαιώματα που πηγάζουν από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων απευθυνόμενοι εγγράφως και ταχυδρομικά στην έδρα της εταιρείας Sigma Live Ltd, είτε με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Η εταιρεία μας θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να συμμορφωθεί με το αίτημά σας, εφόσον αυτό είναι σύμφωνο με το εκάστοτε εφαρμοστέο δίκαιο. Εντός του εύλογου χρονικού διαστήματος των 15 ημερών από τη λήψη του αιτήματος θα σας απαντήσει αιτιολογημένα για την αποδοχή ή απόρριψη του αιτήματος ή των αιτημάτων σας. Σε κάθε περίπτωση που η απάντηση μας δεν σας ικανοποιεί και θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα ή θίγονται τα δικαιώματά σας όπως περιγράφονται και εκπορεύονται από το Γενικό Κανονισμό για τη Προστασία των Δεδομένων (GDPR) έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε καταγγελία στο Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dataprotection.gov.cy)

6. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η εταιρεία Sigma Live Ltd προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα παίρνοντας όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να τα προστατεύσει. Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα έχει ένας περιορισμένος αριθμός του προσωπικού της εταιρείας και ισχύουν αυστηροί κανόνες επαγγελματικού απορρήτου, εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας. Οι διαδικασίες επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιούνται από εξουσιοδοτημένα άτομα και ακολουθώντας διαδικασίες που εναρμονίζονται με τους κανόνες και τις διαδικασίες που επιβάλει ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR) και εξασφαλίζουν την προστασία τους από κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και χρήση, παραποίηση, απώλεια, κλοπή ή καταστροφή.

Η παρούσα πολιτική απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν έχει ισχύ σε περίπτωση που συνδεθείτε μέσω των ιστοσελίδων της εταιρείας Sigma Live Ltd σε άλλες ιστοσελίδες όπου η επεξεργασία διενεργείται από άλλες εταιρείες και συνεπώς δεν δύναται να είμαστε υπεύθυνοι για την επεξεργασία των δεδομένων εκεί. Για το λόγο αυτό τονίζουμε ότι είναι απαραίτητο να ανατρέχετε στην Πολιτική Απορρήτου & Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων κάθε ιστοσελίδας που επισκέπτεστε.

7. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΤΑΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣΤΕ ΤΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΜΑΣ / ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ COOKIES

α. Cookies

Για να διευκολύνουμε τη χρήση του ιστοτόπου μας, χρησιμοποιούμε «cookies». Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων/κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας από το πρόγραμμα περιήγησής σας και τα οποία είναι απαραίτητα για τη χρήση του ιστοτόπου μας. Χρησιμοποιούμε cookies για να κατανοήσουμε καλύτερα πώς χρησιμοποιείται ο ιστότοπός μας και να προσφέρουμε καλύτερη πλοήγηση. Τα cookies μάς βοηθούν, για παράδειγμα, να καθορίσουμε αν έχετε ήδη επισκεφθεί μια σελίδα στον ιστότοπό μας. Τα cookies μπορούν επίσης να μας πουν αν έχετε επισκεφθεί τον ιστότοπό μας στο παρελθόν ή αν είστε νέος επισκέπτης. Εάν δεν επιθυμείτε την συλλογή πληροφοριών μέσω cookies, παρακαλούμε ρυθμίστε το πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου για να διαγράψετε όλα τα υφιστάμενα cookies από τον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, να μπλοκάρετε όλα τα cookies στο μέλλον και να λαμβάνετε προειδοποίηση προτού αποθηκευτεί ένα cookie.

Τα cookies που χρησιμοποιούμε χωρίζονται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες:

Strictly Necessary cookies(Απολύτως απαραίτητα cookies)Πρόκειται για απολύτως απαραίτητα cookies για τη σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας
Analytical / Performance cookies(Cookies απόδοσης και ανάλυσης)Μας επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε και να αναλύουμε τον αριθμό των επισκεπτών των διαδικτυακών μας τόπων και τον τρόπο που περιηγούνται μέσα σε αυτό. Τα στοιχεία αυτά τα χρησιμοποιούμε για να βελτιώσουμε τον τρόπο λειτουργίας των ιστοσελίδων με σκοπό την ευκολότερη πρόσβαση των χρηστών στο περιεχόμενο.
Functionality cookies(Cookies Λειτουργικότητας)Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να σας παρέχουμε μέσω τρίτων ειδικές λειτουργίες μέσα στην ιστοσελίδα όπως ειδοποιήσεις, κοινοποιήσεις σε κοινωνικά δίκτυα και περισσότερο περιεχόμενο ανάλογο των ενδιαφερόντων σας.
Ad Serving and Targeting(Cookies στόχευσης κοινού και διαφήμισης)Με αυτά τα cookies καταγράφουμε τις επισκέψεις σας στις ιστοσελίδας μας και τους συνδέσμους που ακολουθήσατε. Τις πληροφορίες χρησιμοποιούμε προκειμένου να σας εμφανίσουμε διαφημίσεις πιο σχετικές με τα ενδιαφέροντά σας. Τις πληροφορίες αυτές ενδέχεται να μοιραζόμαστε με τρίτους για τον σκοπό αυτό.

β. Στον πίνακα πιο κάτω ειναι αναλυτικά τα cookies που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα μας.

Cookie keyServiceExpirationDescription
    
Strictly Necessary – Functionality  
ci_sessionCodeIgniter2 hoursCookie normally associated with the CodeIgniter framework for building PHP based applications. Usually used to maintain a user state during a browser session for consistancy of user experience. By default the cookie is destroyed when the browser session ends, in which case it can be Strictly Necessary. However, it can optionally be stored in a database and be used for tracking users or other purposes, in such cases a category of Strictly Necessary will probably not apply.
poll_xxx (example poll_380)CodeIgniter5 minutesCookie is being used to track if the user has voted or not the current running poll.
_ga_97FY0LL9WHGoogle2 yearsGoogle tags use automatic cookie domain configuration
has_jsDrupalSessionMost commonly associated with the Drupal content management system. Drupal uses this cookie to indicate whether or not the visitors browser has JavaScript enabled.
csrftokenDjango12 months 4 daysThis cookie is associated with the Django web development platform for Python. It is designed to help protect a site against at particular type of software attack on web forms.
_GRECAPTCHAGoogle6 months            Google reCAPTCHA sets a necessary cookie (_GRECAPTCHA) when executed for the purpose of providing its risk analysis.
    
Performance   
_gidGoogle1 dayThis cookie is set by Google Analytics. It stores and update a unique value for each page visited and is used to count and track pageviews.
_gaGoogle2 yearsThis cookie name is associated with Google Universal Analytics – which is a significant update to Google’s more commonly used analytics service. This cookie is used to distinguish unique users by assigning a randomly generated number as a client identifier. It is included in each page request in a site and used to calculate visitor, session and campaign data for the sites analytics reports.
    
Targeting   
_fbpMeta3 monthsUsed by Meta to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers
test_cookieGoogle15 minutesThis cookie is set by DoubleClick (which is owned by Google) to determine if the website visitor’s browser supports cookies.
_gat_gtag_UA_2971319_1Google1 minuteThis cookie is part of Google Analytics and is used to limit requests (throttle request rate).
_gat_gtag_UA_45540854_1Google1 minuteThis cookie is part of Google Analytics and is used to limit requests (throttle request rate).
_gat_gtag_UA_142534974_1Google1 minuteThis cookie is part of Google Analytics and is used to limit requests (throttle request rate).
YSCGoogleSessionThis cookie is set by YouTube to track views of embedded videos.
VISITOR_INFO1_LIVEGoogle6 monthsThis cookie is set by Youtube to keep track of user preferences for Youtube videos embedded in sites;it can also determine whether the website visitor is using the new or old version of the Youtube interface.
IDEGoogle1 yearThis cookie is set by Doubleclick and carries out information about how the end user uses the website and any advertising that the end user may have seen before visiting the said website.
__gadsGoogle1 yearThis cookie is associated with the DoubleClick for Publishers service from Google. Its purpose is to do with the showing of adverts on the site, for which the owner may earn some revenue.


γ. Χρήση των cookies για online διαφήμιση

Διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τις πληροφορίες που λάβαμε μέσω των cookies και μέσω της  ανάλυσης της  συμπεριφοράς χρήσης των ιστοτόπων μας από τους επισκέπτες αυτών, για να σας εμφανίσουμε συγκεκριμένες διαφημίσεις για ορισμένα από τα προϊόντα στους ιστοτόπους μας. Πιστεύουμε ότι εσείς ως χρήστης θα επωφεληθείτε από αυτό, διότι θα σας δείξουμε διαφημίσεις ή υλικό το οποίο, σύμφωνα με τη online συμπεριφορά, θεωρούμε ότι ταιριάζει με τα ενδιαφέροντά σας, και συνεπώς θα βλέπετε λιγότερες διάσπαρτες τυχαίες διαφημίσεις ή υλικό που μπορεί να μην σας ενδιαφέρει ή να σας ενδιαφέρει λιγότερο.

To cookie αποθηκεύεται στον υπολογιστή, στο κινητό η στο tablet σας όταν επισκέπτεστε τις σελίδες μας και αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με:

 1. τη διαδικτυακή σας συμπεριφορά και τις προτιμήσεις σας προκειμένου να σας αποσταλεί (από εμάς ή συνεργάτες μας, ή διαφημιζόμενους ή/και χορηγούς μας) στοχευμένη διαφήμιση και προσφορές που ανταποκρίνονται στις προτιμήσεις σας. Οι διαφημίσεις αυτές θα εξακολουθούν να παρουσιάζονται όταν επισκέπτεστε Διαδικτυακό Τόπο που ταιριάζει με τα ενδιαφέροντά σας (targeting cookies)
 2. τις σελίδες που επισκέπτεστε στο Διαδικτυακό Τόπο, τη συσκευή, το είδος προγράμματος περιήγησης, του παρόχου υπηρεσίας διαδικτύου (ISP) και τυχόν σφάλματα που προκύπτουν από τη χρήση των υπηρεσιών, καθώς και ανάλυση της χρήσης των Διαδικτυακών Τόπων (performance cookies)
 3. τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης, βάσει της γεωγραφικής σας θέσης ή με την αποθήκευση του user name, αν χρειάζεται, ώστε να μη χρειάζεται να το καταχωρήσετε από ξανά κατά την επιστροφή σας στην σελίδα (functional cookies).

Οι ιστότοποι της εταιρείας Sigma Live Ltd κάνουν χρήση των cookies κυρίως με σκοπό την βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη και την παροχή υψηλή ποιότητας υπηρεσιών προς αυτούς.

δ. Πώς μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση των cookies στον σκληρό σας δίσκο  ή/και να τα διαγράψετε

Δεν είστε υποχρεωμένοι να δέχεστε τα cookies, συνεπώς μπορείτε να τροποποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησης κατά τρόπο που δεν θα δέχεται cookies. Το πρόγραμμα περιήγησης σας επιτρέπει ακόμα να δείτε τα cookies που έχετε αλλά και να ελέγχετε τη χρήση τους. Έχετε τη δυνατότητα να επιτρέπετε και να διαγράφετε όλα τα cookies ή κάποια από αυτά. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης να μην δέχεται cookies από κανέναν διαδικτυακό τόπο ή να ζητά τη συγκατάθεσή σας πριν δεχτεί ένα cookie στη συσκευή. Αυτές οι ενέργειες σας δίνουν τον πλήρη έλεγχο των cookies που αποθηκεύονται στη συσκευή σας αλλά επιβραδύνουν σημαντικά τη περιήγησής σας στο διαδίκτυο.

Μέσω του προγράμματος περιήγησης έχετε επίσης τη δυνατότητα να επιλέξετε να μην λαμβάνετε cookies τρίτων μερών ή cookies συμπεριφορικής διαφήμισης. Σε μερικούς περιηγητές υπάρχει και η δυνατότητα να αποκλείετε συγκεκριμένες εταιρείες οι οποίες δεν επιθυμείτε να αποθηκεύουν cookies στις συσκευές σας.

Τα cookies που χρησιμοποιούμε στους διαδικτυακούς μας τόπους έχουν διαφορετικούς όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων για τους οποίους μπορείτε να ενημερωθείτε από τη λίστα πιο κάτω. Από την ίδια λίστα μπορείτε να ενημερωθείτε για τους τρόπους που μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη χρήση των υπηρεσιών τους.

 ServiceΠολιτική ΑπορρήτουOpt-Out URL
Strictly NecessaryreCAPTCHAPrivacy Policy 
CodeIgniter framework Privacy Policy 
DjangoPrivacy Policy 
Analytical and PerformanceGoogle AnalyticsPrivacy PolicyOpt-Out
AlexaPrivacy PolicyOpt-Out
HotjarPrivacy PolicyOpt-Out
   
FunctionalityDrupalPrivacy Policy 
One SignalPrivacy PolicyOpt-Out
PayPalPrivacy PolicyOpt-Out
Share ThisPrivacy PolicyOpt-Out
YouTube (API)Privacy Policy 
PlayBuzzPrivacy PolicyOpt-Out
Ad Targeting and ServingGoogle Ad ManagerPrivacy PolicyOpt-Out
EngageYaPrivacy PolicyOpt-Out
Facebook pixelPrivacy Policy 
White WalkPrivacy PolicyOpt-Out

Η εταιρεία Sigma Live Ltd σας ενημερώνει ότι οι εταιρείες που παρέχουν online υπηρεσίες μέσω των  cookies ή οποιασδήποτε άλλης τεχνολογίας και δηλώνουν ότι συλλέγουν προσωπικά δεδομένα, δύναται να μοιράζονται αυτά τα δεδομένα με τρίτους. Για αυτό το λόγο θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τους λόγους για τους οποίους συλλέγουν, επεξεργάζονται και μοιράζονται τα δεδομένα στις πολιτικές απορρήτου (Privacy Policy) και να εξαιρέσετε τον εαυτό σας από τις χρήσης της ανάλογης υπηρεσίες κάνοντας χρήση των συνδέσμων που θα βρείτε στη παρούσα σελίδα.

ε. Αναλυτικά οι λειτουργίες των  Cookies
Η εταιρεία Sigma Live Ltd σας ενημερώνει ότι οι εταιρείες που παρέχουν online υπηρεσίες μέσω των  cookies ή οποιασδήποτε άλλης τεχνολογίας και δηλώνουν ότι συλλέγουν προσωπικά δεδομένα, δύναται να μοιράζονται αυτά τα δεδομένα με τρίτους. Για αυτό το λόγο θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τους λόγους για τους οποίους συλλέγουν, επεξεργάζονται και μοιράζονται τα δεδομένα στις πολιτικές απορρήτου (Privacy Policy) και να εξαιρέσετε τον εαυτό σας από τις χρήσης της ανάλογης υπηρεσίες κάνοντας χρήση των συνδέσμων που θα βρείτε στη παρούσα σελίδα.

reCAPTCHA

Το reCAPTCHA είναι ένα σύστημα το οποίο αναπτύχθηκε αρχικά από τους Luis von Ahn, Ben Maurer, Colin McMillen, Ντέιβιντ Αβραάμ και Manuel Blum στο Πανεπιστήμιο Carnegie Mellon,  και εξαγοράστηκε από την Google το Σεπτέμβριο του 2009. Είναι ένα text based CAPTCHA αλλά με μια σημαντική  καινοτομία. Οι λέξεις που εμφανίζονται για την λύση του CAPTCHA είναι λέξεις από βιβλία τα οποία είναι στο στάδιο της ψηφιοποίησης. Το reCAPTCHA ζητά από τους χρήστες να εισάγουν λέξεις που εμφανίζονται σε παραμορφωμένες εικόνες κειμένου στην οθόνη. Με την υποβολή των δύο λέξεων που απαιτούνται από το reCAPTCHA  προστατεύονται και οι ιστοσελίδες από bots,που  προσπαθούν να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες περιορισμένης πρόσβασης  και βοηθά στην ψηφιοποιήση βιβλίων. Περισσότερα εδώ.

Codelgniter Framework

Cookie που συνήθως σχετίζεται με το πλαίσιο CodeIgniter για τη δημιουργία εφαρμογών που βασίζονται στην PHP. Συνήθως χρησιμοποιείται για τη διατήρηση μιας κατάστασης χρήστη κατά τη διάρκεια μιας περιόδου λειτουργίας προγράμματος περιήγησης για συνέπεια της εμπειρίας του χρήστη. Από προεπιλογή το cookie καταστρέφεται όταν τελειώσει η περίοδος λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης, οπότε μπορεί να είναι Αυστηρά Αναγκαίο. Περισσότερα εδώ

Django

Αυτό το cookie σχετίζεται με την πλατφόρμα ανάπτυξης ιστού Django για Python. Έχει σχεδιαστεί για να βοηθά στην προστασία ενός ιστότοπου από συγκεκριμένο τύπο επίθεσης λογισμικού σε φόρμες ιστού (web forms). Περισσότερα εδώ

Google Analytics

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού της Google Inc. («Google»). Το Google Analytics χρησιμοποιεί μια ειδική μορφή «cookie», δηλαδή ένα αρχείο κειμένου το οποίο είναι αποθηκευμένο στον υπολογιστή σας και επιτρέπει την ανάλυση της χρήσης της ιστοσελίδας από εσάς. Οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου που δημιουργούνται από το cookie, κατά κανόνα διαβιβάζονται σε έναν διακομιστή της Google στις Η.Π.Α. και αποθηκεύονται εκεί. Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι το Google Analytics έχει επεκταθεί σε αυτόν τον ιστότοπο για να συμπεριλάβει τον κωδικό «gat._anonymizeIp();» και να εξασφαλίζει την ανώνυμη καταγραφή των διευθύνσεων IP (το λεγόμενο «IP Masking»). Λόγω της ανωνυμίας των IP σε αυτόν τον ιστότοπο, η Google έχει συντομεύσει τη διεύθυνση IP σας εντός της επικράτειας της ΕΕ και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις μεταδίδεται η πλήρης διεύθυνση IP σε διακομιστή της Google στις Η.Π.Α. και γίνεται εκεί η συντόμευσή της.

Η Google χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για λογαριασμό μας, προκειμένου να αναλύσει την από μέρους σας χρήση αυτού του ιστοτόπου, προκειμένου να  συντάξει αναφορές σχετικά με δραστηριότητες του ιστοτόπου και να παρέχει  στον διαχειριστή του ιστοτόπου πρόσθετες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη χρήση αυτού και την χρήση του Διαδικτύου. Η διεύθυνση IP που μεταδίδεται στο Google Analytics από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε δεν συνδυάζεται με άλλα δεδομένα από το Google. Μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση των cookies επιλέγοντας την κατάλληλη ρύθμιση στο λογισμικό του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε πιο πάνω. Επιπλέον, μπορείτε να απαγορεύσετε στην Google να καταγράφει στοιχεία που σχετίζονται με τη χρήση του ιστοτόπου από εσάς και προέρχονται από το cookie (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) και να επεξεργάζεται αυτά τα δεδομένα, εφόσον μεταφορτώσετε και εγκαταστήσετε το plug-in του προγράμματος περιήγησης που διατίθεται στον σύνδεσμο https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Alexa

Η υπηρεσία της Alexa που χρησιμοποιούμε παρέχει αναλυτικά στατιστικά στοιχεία που έχουν να κάνουν με τη χρήση των Διαδικτυακών μας Τόπων. Με βάση την πολιτική απορρήτου της εταιρείας μεταξύ των στοιχείων που συλλέγονται προκειμένου να παρέχει την υπηρεσία είναι οι σελίδες που επισκέπτεται ο χρήστης, τα στοιχεία του περιηγητή ιστοσελίδων, το λειτουργικό σύστημα και άλλα που περιγράφονται αναλυτικά εδώ.

Hotjar

To Hotjar είναι μια υπηρεσία που καταγράφει και αναλύει τη συμπεριφορά των χρηστών μέσα στους διαδικτυακούς μας τόπους. Τα εργαλεία του Hotjar δίνουν χρήσιμες πληροφορίες για τον τρόπο που οι χρήστες χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες, περιηγούνται στην ιστοσελίδα και καταναλώνουν το περιεχόμενο με στόχο τη βελτίωση της σχεδίασης και των λειτουργιών της ιστοσελίδας ώστε οι χρήστες να περιηγούνται ευκολότερα.

Μέσω της υπηρεσίας του Hotjar μπορεί να ζητηθεί από τους χρήστες να συμπληρώσουν προσωπικά τους δεδομένα, με στόχο την εθελοντική συμμετοχή τους σε πιλοτικό πρόγραμμα κάποιας νέας υπηρεσίας που μπορεί να προσφέρει η εταιρεία Sigma Live Ltd. Τα δεδομένα που συλλέγονται διατηρούνται στη βάση δεδομένων του Hotjar για όσο χρόνο δοκιμάζεται η νέα υπηρεσία και κατόπιν διαγράφονται.

Στα προσωπικά δεδομένα έχουν πρόσβαση περιορισμένος αριθμός εργαζομένων της εταιρείας και ενίοτε μεταφέρονται στις βάσεις δεδομένων της εταιρείας MailChimp η οποία και αναλαμβάνει την αποθήκευση και διαχείρισή τους προκειμένου να είναι πιο εύκολη η επικοινωνία της εταιρείας Sigma Live Ltd μέσω email με τους χρήστες. Εάν κάποιος χρήστης επιθυμεί να αποχωρήσει από το πιλοτικό πρόγραμμα και να διαγράψει όλα του τα προσωπικά δεδομένα μπορεί να το κάνει είτε επισκεπτόμενος το σύνδεσμο που βρίσκεται στο κάτω μέρος του email που έχει λάβει για τη συμμετοχή του στο πιλοτικό πρόγραμμα, είτε επικοινωνώντας με το [email protected]

Η πολιτική απορρήτου της εταιρείας περιγράφει με ακρίβεια το είδος, τον τρόπο επεξεργασίας και το χρόνο διατήρησης των δεδομένων που συλλέγονται. Επίσης, δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να εξαιρεθούν από την υπηρεσία εάν το επιθυμούν. Περισσότερες πληροφορίες διαβάστε εδώ.

Drupal

Cookie το οποίο δημιουργά η drupal και ελέγχει αν ο browser του user έχει enable την javascript

One Signal

Η εταιρεία One Signal παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες να λαμβάνουν ειδοποιήσεις (web push notifications) σχετικές με το περιεχόμενο που δημοσιεύεται στους Διαδικτυακούς Τόπους της εταιρείας Sigma Live Ltd. Στην πολιτική απορρήτου της εταιρείας αναφέρονται με λεπτομέρειες τα δεδομένα που συλλέγονται και ο τρόπος που χρησιμοποιούνται. Επίσης, η εταιρεία αναφέρει ότι τα δεδομένα που συλλέγονται μπορεί να τα μοιραστούν με τρίτους. Όσοι χρήστες δεν επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία μπορούν να εξαιρεθούν χρησιμοποιώντας τις οδηγίες που παρέχονται εδώ.

PayPal

Χρησιμοποιείται για την ασφαλή διενέργεια πληρωμών και αποτρέπει τη διενέργεια απάτης κατά την εκτέλεση πληρωμών μέσω PayPal. Η πολιτική απορρήτου της εταιρίας. Όσοι χρήστες δεν επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία μπορούν να εξαιρεθούν (opt-out) χρησιμοποιώντας τις οδηγίες που παρέχονται εδώ.

Share This

Η υπηρεσία Share This παρέχει μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα κοινοποίησης περιεχομένου στα κοινωνικά δίκτυα. Μέσω αυτής της υπηρεσίας ο χρήστης μπορεί εύκολα να μοιράζεται περιεχόμενο στο Facebook, Twitter, Google+ και άλλες πλατφόρμες ή να αποστέλλει το περιεχόμενο σε email ή εκτυπωτή. Η υπηρεσία Share This παράλληλα με αυτή την υπηρεσία χρησιμοποιεί τεχνολογία που επιτρέπει τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τη περιήγηση και την κοινή χρήση. Αυτό επιτρέπει σε εκδότες, διαφημιζόμενους συνεργάτες επεξεργασίας δεδομένων να διευκολύνουν την παροχή σχετικής και στοχευμένης διαφήμισης βάσει των μοντέλων και των αναλύσεων των δεδομένων που δημιουργούνται από την χρήση της υπηρεσίας. Αναλυτικά η εταιρεία παρέχει όλες τις πληροφορίες για τον τρόπο χρήσης και επεξεργασίας των δεδομένων που συλλέγει στην πολιτική απορρήτου. Στην ίδια σελίδα θα βρείτε και τη δυνατότητα να εξαιρεθείτε εάν επιθυμείτε από τις υπηρεσίες τις εταιρείας.

YouTube API

H Διασύνδεση Προγραμματισμού Εφαρμογών  (API – Application Programming Interface), είναι η διεπαφή των προγραμματιστικών διαδικασιών που παρέχει μια εφαρμογή προκειμένου να επιτρέπει να γίνονται προς αυτήν αιτήσεις από άλλα προγράμματα ή/και ανταλλαγή δεδομένων. Είναι δηλαδή, ένα ενδιάμεσο λογισμικό που επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ δύο εφαρμογών.

Η Διασύνδεση Προγραμματισμού Εφαρμογών YouTube (YouTube API) επιτρέπει στους προγραμματιστές να έχουν πρόσβαση σε στατιστικά των βίντεο και σε δεδομένα καναλιών YouTube μέσω REST και XML-RPC. Η Google περιγράφει τα YouTube API Resources ως  εργαλεία που επιτρέπουν να μεταφερθεί η εμπειρία του YouTube σε μια ιστοσελίδα ή εφαρμογή.

Διαβάστε περισσότερα για τους Όρους Χρήσης της υπηρεσίας: You Tube Terms of Service (ToS)

PlayBuzz

To Playbuzz είναι μία ψηφιακή πλατφόρμα η οποία αυξάνει τη διαδραστικότητα μεταξύ του χρήστη και του περιεχομένου. Χρησιμοποιώντας το Playbuzz δημιουργούμε quiz, ψηφοφορίες, λίστες, flip cards και άλλες λειτουργίες οι οποίες βελτιώνουν τον τρόπο παρουσίασης του περιεχόμενου και δίνουν τη δυνατότητα διάδρασης του χρήστη με την ιστοσελίδα. Η πλατφόρμα Playbuzz χρησιμοποιεί διάφορες τεχνολογίες ανίχνευσης μεταξύ άλλων web beacons, cookies, pixel tags, scripts, tags για να συλλέγει προσωπικά και μη προσωπικά δεδομένα του χρήστη, τα οποία μοιράζεται με τρίτους με στόχο τη μέτρηση, ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων για βελτίωση των υπηρεσιών της και εμφάνιση σχετικών διαφημίσεων. Τα δεδομένα και ο ακριβής τρόπος συλλογής και χρήσης περιγράφονται στην Πολιτική απορρήτου της πλατφόρμας.

Εάν επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες ανίχνευσης που χρησιμοποιεί τόσο το Playbuzz όσο και άλλες τρίτες πλατφόρμες μπορείτε να επισκεφθείτε το Network Advertising Initiative ή το DAA opt-out program ή το EDAA consumer choice page. Οι υπηρεσίες αυτές απενεργοποιούν την ανίχνευση σε επίπεδο φυλλομετρητή (browser) κάτι που σημαίνει ότι πρέπει να επαναλάβετε τη διαδικασία σε κάθε συσκευή και φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείτε.

Google Ad Manager

Χρησιμοποιούμε τη λειτουργία και τα cookies του Google Ad Manager στους ιστοτόπους μας προκειμένου να αξιολογήσουμε τη χρήση του ιστοτόπου και να είμαστε σε θέση, τόσο εμείς όσο και η Google καθώς επίσης και άλλοι διαφημιζόμενοι που συνεργάζονται με τoν Google Ad Manager, να σας παρουσιάσουμε διαφημίσεις που ενδιαφέρουν εσάς ως χρήστη. Με τη βοήθεια τέτοιων cookies, εκχωρείται στο πρόγραμμα περιήγησής σας ένας ανώνυμος αναγνωριστικός αριθμός και συλλέγονται πληροφορίες σχετικά με τις διαφημίσεις που εμφανίζονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας και την πρόσβαση σε αυτές. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από το cookie σχετικά με τη χρήση των ιστοτόπων από εσάς συνήθως μεταδίδονται σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Με βάση τις πληροφορίες που συλλέγονται, δίδονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας κατηγορίες ανάλογα με τα ενδιαφέροντα. Αυτές οι κατηγορίες χρησιμοποιούνται για την εμφάνιση διαφημίσεων που σχετίζονται με τα ενδιαφέροντα του χρήστη.

Εκτός από την αλλαγή των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης, μπορείτε να απενεργοποιήσετε μόνιμα το Ad Manager cookie με τη βοήθεια ενός plug-in του προγράμματος περιήγησης. Με το plug-in, διατηρούνται οι ρυθμίσεις απενεργοποίησης για αυτό το πρόγραμμα περιήγησης, ακόμη και αν διαγράψετε όλα τα cookies. Μπορείτε να αποκτήσετε το plug-in του προγράμματος περιήγησης για μόνιμη απενεργοποίηση εδώ .

Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με την εισαγωγή του cookie του Ad Manager στον υπολογιστή σας και συνεπώς με τη χρήση των δεδομένων σας που συλλέγονται, αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται κατά τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω για τον παραπάνω σκοπό. Επιπλέον, συμφωνείτε ότι τα δεδομένα σας θα αποθηκευτούν σε cookies μετά το τέλος της αναζήτησης και ότι είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτά όταν, για παράδειγμα, επισκεφθείτε ξανά τους ιστοτόπους. Μπορείτε να ανακαλέσετε αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον μέσω της διαγραφής του DoubleClick cookie και της μόνιμης απενεργοποίησής του.

Λειτουργία προτεινόμενου περιεχομένου EngageYa

H εφαρμογή προτεινόμενου περιεχομένου EngageYa προσφέρει μια εξατομικευμένη πλατφόρμα προτεινόμενου περιεχομένου. Με τη χρήση της υπηρεσίας ο χρήστης περιηγείται ευκολότερα από το ένα θέμα στο άλλο καθώς τα θέματα που εμφανίζονται είναι σχετικά με τα ενδιαφέροντά του. Η ίδια υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να παρουσιάζει διαφημιστικά άρθρα από άλλες ιστοσελίδες. Για να πετύχει αυτό το αποτέλεσμα είναι απαραίτητη η συλλογή μιας σειράς δεδομένων που αφορούν τον τρόπο που ο χρήστης περιηγείται στο διαδίκτυο και τις οποίες εξηγεί και αναλύει η εταιρεία στην πολιτική απορρήτου.

Facebook Pixel

Το Facebook pixel είναι ένα εργαλείο που μας βοηθά να πετύχουμε τα πιο κάτω:

 • Μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών ενεργειών μας, κατανοώντας τις ενέργειες των χρηστών πάνω στη χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών των ιστοσελίδων του Sigmalive
 • Επιβεβαιώνουμε ότι οι διαφημίσεις μας προβάλλονται στο σωστό κοινό
 • Ομαδοποιούμε κοινά χρηστών για διαφημιστικούς σκοπούς
 • Βοηθάμε τους χρήστες να δουν περιεχόμενο που ανταποκρίνεται περισσότερα στα ενδιαφέροντα τους (personalization)

Αν δεν έχετε λογαριασμό στο Facebook, μπορείτε να ακολουθήσετε τις πιο κάτω οδηγίες του Facebook.

Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τις online διαφημιστικές ενέργειες συγκεκριμένου ενδιαφέροντος από το Facebook ή άλλες εταιρείες μέσω του European Interactive Digital Advertising Alliance για την Ευρώπη, του Digital Advertising Alliance για τις Η.Π.Α., το Digital Advertising Alliance of Canada για τον Καναδά ή κάνοντας χρήση των ρυθμίσεων της κινητής σας συσκευής. Λάβετε υπόψιν ότι τυχόν ad blockers ή άλλα εργαλεία που απαγορεύουν τη χρήση των cookies μπορεί να συγκρούονται με τις πιο πάνω λειτουργίες.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την Πολιτική Απορρήτου του Facebook

Εάν έχετε λογαριασμό στο Facebook τότε μπορείτε να ελέγξετε τις ρυθμίσεις των διαφημίσεων από το Facebook Ads Settings

White Walk

Η White Walk είναι ένα τεχνολογικό δίκτυο που επικεντρώνεται σε καινοτόμες λύσεις διαφήμισης. Η υπηρεσία δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα με βάση την πολιτική απορρήτου της. Οι χρήστες που επιθυμούν όμως να εξαιρεθούν από την χρήση της υπηρεσίας μπορούν να το κάνουν πατώντας εδώ

Web Notifications

Τα Web Notifications είναι ειδοποιήσεις που μπορούν να σταλούν στους χρήστες μέσω των περιηγητών. Έχουν τη μορφή των έκτακτων ειδοποιήσεων που εμφανίζονται στη πάνω ή κάτω δεξιά γωνία της οθόνης του υπολογιστή ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα. Τα Web Push Notifications εμφανίζονται στην οθόνη του χρήση οποιαδήποτε ώρα έχουν ανοιχτό τον περιηγητή και ανεξάρτητα αν είναι ή όχι στις ιστοσελίδες της εταιρείας Sigma Live Ltd.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα Web Notifications ακολουθήστε τις οδηγίες που θα βρείτε εδώ. Όταν ενεργοποιείται η υπηρεσία τοποθετεί στον υπολογιστή ένα cookie το οποίο ενημερώνει αν ο χρήστης έχει ή όχι αποδεχθεί την υπηρεσία των ειδοποιήσεων. Πέραν αυτής της υπηρεσίας τα cookies δεν συλλέγουν κανένα προσωπικό δεδομένο των χρηστών.

8. ΧΡΗΣΗ PLUGINS/ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

Η εταιρεία Sigma Live Ltd χρησιμοποιεί στις ιστοσελίδες της plugins κοινωνικών δικτύων Τα plugins συνήθως αναγνωρίζονται από το λογότυπο του κάθε κοινωνικού δικτύου..

Το κουμπί “κοινοποίηση” ή “κοινοποίηση με φίλους” του παρόχου Facebook διαχειρίζεται η Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Η εταιρεία Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ireland, είναι υπεύθυνη για τους ιστοτόπους που λειτουργούν σε χώρες της Ευρωπαικής Ένωσης.

Το plugin από το Google+ το διαχειρίζεται η εταιρεία Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Το plugin του Twitter η εταιρεία Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103 και το plugin του Pinterest Πάροχος: Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103, USA.

Όταν ο χρήστης επιλέγει να πατήσει το ανάλογο κουμπί τότε δημιουργείται από το πρόγραμμα περιήγησης μία σύνδεση με τους διακομιστές του αντίστοιχου κοινωνικού δικτύου. Κάνοντας μία από τις πιο κάτω επιλογές “Δημοσίευση”, “Κοινοποίηση” ή “Κοινοποίηση με φίλους” συμφωνείτε στη δημιουργία αυτής της σύνδεσης του προγράμματος περιήγησής σας με τον διακομιστή του αντίστοιχου κοινωνικού δικτύου προκειμένου να μεταδώσει δεδομένα χρήσης στον αντίστοιχο διαχειριστή του κοινωνικού δικτύου.

Η εταιρεία Sigma Live Ltd δεν επηρεάζει ή ελέγχει με οποιονδήποτε τρόπο τα στοιχεία που διαβιβάζονται στη συνέχεια ή που συγκεντρώνονται από τα αντίστοιχα κοινωνικά δίκτυα. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά τη συλλογή και επεξεργασία ή χρήση των δεδομένα από τα αντίστοιχα κοινωνικά δίκτυα, όπως επίσης, πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις διαθέσιμες ρυθμίσεις για την προστασία της ιδιωτικής σας σφαίρας μπορείτε να πάρετε από την αντίστοιχη πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του αντίστοιχου κοινωνικού δικτύου.

Κοινωνικό ΔίκτυοΠολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Facebookhttp://www.facebook.com/about/privacy/
Twitterhttp://twitter.com/privacy
Google+http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
Pinteresthttp://about.pinterest.com/privacy

9. ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

E-mail at [email protected] to receive the instructions

 1. COOKIES
  1. INTERNET BROWSER on windows personal computer
   1. Google Chrome English – Ελληνικά
   2. Mozilla Firefox English – Ελληνικά
   3. Safari English – Ελληνικά
   4. Microsoft edge English – Ελληνικά
   5. Opera English – Ελληνικά
 2. MAILCHIMP
  1. Update preferences
  2. Unsubscribe

10. Ενημέρωση, επικαιροποίηση και τροποποίηση

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί/ επικαιροποιεί επιμέρους τμήματα της παρούσας Πολιτικής, χωρίς υποχρέωση σχετικής προηγούμενης ενημέρωσης σας. Σας συμβουλεύουμε να διαβάζετε την Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προτού χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας, ώστε να ενημερώνεστε για την τρέχουσα έκδοση της Πολιτικής, σε περίπτωση που έχουν γίνει τυχόν τροποποιήσεις ή ενημερώσεις.

Με την υποβολή των δεδομένων σας, επιβεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει και συμφωνήσει με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Sigma Live Ltd.